gianni@vrcarsound.be

0496 500 300

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LUCAS CAR SOUND

artikel 1 INLEIDING

 lid 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LUCAS CAR SOUND en hieraan gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, hierna te noemen: “LUCAS” en wederpartijen van LUCAS, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Alle wederpartijen van LUCAS worden hierna ‘Opdrachtgever’ genoemd.

Lid 2

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 3

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LUCAS zal in geval van vernietiging van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden het recht hebben deze te vervangen door bepalingen die het doel en de strekking van de vernietigde bepaling zoveel mogelijk benaderen.

Lid 4

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Lid 5

Indien LUCAS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de klant in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2   AANBIEDINGEN

Lid 1

Alle aanbiedingen die LUCAS uitbrengt zijn vrijblijvend voor LUCAS, ook indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

LUCAS kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Lid 2

De in aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

Lid 3

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is LUCAS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LUCAS anders aangeeft.

 

artikel 3   ENIGE ALGEMENE BEPALINGEN

 

Lid 1

De overeenkomst tussen LUCAS en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behoudens die gevallen waarin in de overeenkomst anders is voorzien.

 

Lid 2

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever LUCAS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarin LUCAS een redelijke termijn wordt geboden alsnog overeenkomstig de overeenkomst te handelen.

 

Lid 3

LUCAS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. LUCAS is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van derden te maken.

 

Lid 4

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LUCAS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LUCAS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LUCAS zijn verstrekt, heeft LUCAS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan LUCAS ter beschikking heeft gesteld. LUCAS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LUCAS is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Lid 5

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. LUCAS zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

Lid 6

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan LUCAS een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Lid 7

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens LUCAS gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van LUCAS daardoor direct of indirect ontstaat.

 

Lid 8

Indien LUCAS met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is LUCAS niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Lid 9

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij LUCAS alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.

artikel 4    OPSCHORTING, ONTBINDING en TUSSENTIJDSE OPZEGGING

 

Lid 1

LUCAS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien na het sluiten van de overeenkomst LUCAS kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of die grond geven te vrezen dat de reputatie van LUCAS of aan LUCAS gerelateerde merken zullen worden beschadigd.

 

Lid 2

De bevoegdheid van LUCAS tot opschorting van de verplichtingen of tot ontbinding van de overeenkomst bestaat ook indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van LUCAS kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nagekomen.

 

Lid 3

Voorts is LUCAS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van LUCAS kan worden gevergd.

 

Lid 4

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van LUCAS op de Opdrachtgever alle onmiddellijk opeisbaar. Indien LUCAS de nakoming van de verplichtingen opschort, blijven de aanspraken van LUCAS uit de wet en overeenkomst van kracht. Indien LUCAS tot opschorting of ontbinding overgaat, is LUCAS op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Lid 5

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is LUCAS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is LUCAS gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van de tekortkoming in de nakoming, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Lid 6

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LUCAS, zal LUCAS in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor LUCAS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij LUCAS anders aangeeft.

 

Lid 7

In geval van vereffening, van (aanvraag van) gerechtelijke reorganisatie en opschorting van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van sekwester of elke andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het LUCAS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van LUCAS op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Lid 8

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

artikel  5   OVERMACHT

Lid 1

LUCAS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien LUCAS daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn fout, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Lid 2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LUCAS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LUCAS niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen – georganiseerd en ongeorganiseerd –  in het bedrijf van LUCAS of van derden daaronder begrepen. LUCAS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LUCAS zijn verbintenis had moeten nakomen.

Lid 3

LUCAS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Lid 4

Voorzoveel LUCAS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LUCAS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6   BETALINGEN EN INCASSO

 

Lid 1

LUCAS is gerechtigd bij periodieke betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen dat deze bij wege van bankdomiciliëring betaalt.

 

Lid 2

Indien betalingen dienen plaats te vinden op basis van facturen van LUCAS, dient betaling te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Lid 3

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een interest verschuldigd van 8 % per maand, tenzij de interestvoet overeenkomstig de wet dd. 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties hoger is, in welk geval deze laatste interestvoet verschuldigd is. De interest over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig openstaande bedrag.

 

Lid 4

LUCAS heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen van de kosten, vervolgens in mindering te brengen van de reeds vervallen interesten en tenslotte in mindering te brengen van de hoofdsom en de lopende interesten. LUCAS kan, zonder daardoor afstand te doen van enig recht, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. LUCAS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de vervallen en lopende interesten en invorderingskosten worden voldaan, zonder dat LUCAS hierdoor afstand doet van enig recht.

Lid 5

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan LUCAS verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

Lid 6

In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 100 € per factuur, onverminderd de verwijlrente en eventuele gerechtskosten.

 

artikel 7    EIGENDOMSVOORBEHOUD en INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Lid 1

Het door LUCAS in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van LUCAS totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met LUCAS gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te bezwaren of te vervreemden.

 

Lid 2

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van LUCAS veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om LUCAS, alsook de beslagleggende derde, daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan LUCAS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is LUCAS gerechtigd tot deze uitkeringen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens LUCAS bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

Lid 3

Voor het geval de klant zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de klant en door de klant aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de klant zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Lid 4

LUCAS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving nopens intellectuele rechten. LUCAS heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

artikel 8   GARANTIES en VERJARING

 

Lid 1

De door LUCAS te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen de Benelux.

 

Lid 2

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door LUCAS verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 

Lid 3

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het geleverde goed of werk of gebruik na de houdbaarheidsdatum, niet tijdig of onjuist herstel, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van LUCAS, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven of gebruikelijke wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar LUCAS geen invloed op kan uitoefenen, of het gevolg is van normale slijtage.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het voertuig total loss wordt verklaard.

 

Lid 4

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering per aangetekend schrijven aan LUCAS te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, per aangetekend schrijven aan LUCAS te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat LUCAS in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient LUCAS in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 

Lid 5

Indien de Opdrachtgever betwisting voert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij LUCAS opdracht gegeven heeft. Indien van een gebrek niet tijdig (overeenkomstig de termijnen vermeld in Lid 4 van dit artikel) melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Lid 6

Indien vaststaat dat een zaak of werk gebrekkig is en dienaangaande tijdig werd gereageerd, dan zal LUCAS de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel een vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever betalen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan LUCAS te retourneren en de eigendom daarover aan LUCAS te verschaffen, tenzij LUCAS anders aangeeft.

 

Lid 7

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, die aan de zijde van LUCAS daardoor zijn gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Lid 8

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

artikel 9   AANSPRAKELIJKHEID

 

Lid 1

Indien LUCAS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

Lid 2

LUCAS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LUCAS is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Lid 3

Indien LUCAS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LUCAS beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Lid 4

De aansprakelijkheid van LUCAS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in dat betreffende geval.

 

Lid 5

LUCAS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LUCAS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan LUCAS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Lid 6

LUCAS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Lid 7

LUCAS is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het werk dat werd uitgevoerd door derden of uit een gebrek in een zaak die werd geleverd door derden en is te allen tijde gerechtigd deze derden in vrijwaring te roepen, indien LUCAS desbetreffend zou worden aangesproken door de Opdrachtgever.

 

artikel 10    VRIJWARING

 

Lid 1

De Opdrachtgever vrijwaart LUCAS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan LUCAS toerekenbaar is. Indien LUCAS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden LUCAS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LUCAS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LUCAS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11   RECHT en FORUM

 

Lid 1

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LUCAS partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Lid 2

De rechter in de vestigingsplaats van LUCAS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LUCAS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Lid 3

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

artikel 12   DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Lid 1

De voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd en gedownload van de website van LUCAS te vinden onder https://lucascarsound.be/algemene-voorwaarden/